Pro učitele a rodiče


Jak můžeme s materiály pracovat?

Materiály, které najdete na našich webových stránkách, mohou vám i vašim žákům či dětem sloužit k výuce, zábavě či jako inspirace k poznávání zajímavých míst v Praze 1. Ve škole je využijete k oživení výuky či jako součást delších projektů. 

Většina materiálů na sebe navazuje, proto skvěle poslouží k hlubšímu poznávání krás Prahy 1 a k posílení mezipředmětových vztahů. Texty a hry v různých ostrovech (Ostrov poznání, Ostrov aktivit, Ostrov her) jsou vzájemně propojeny. Můžete si tak např. přečíst pohádku či básničku k určitému tématu a nechat žáky, aby k ní nakreslili ilustraci, zodpovědět si otázky pod textem či si zahrát nějakou hru. Pak si o stejném tématu přečtete populárně naučný text a uděláte si kvíz, který ověřuje, jak jste textu porozuměli. Na kvíz se mohou žáci připravit tréninkem. Pokud zadáte žákům něco k pročtení doma, mohou pak během výuky sdílet, co zajímavého se dozvěděli a co by ještě chtěli vědět. Otázky žáků pak mohou vést k dalšímu a hlubšímu zkoumání tématu. 

Pokud bydlíte v Praze 1 nebo se chystáte s dětmi Prahu 1 navštívit, můžete se nechat inspirovat texty a podívat se na místa, o kterých jste se na našich stránkách dočetli.  

Ve kterých vzdělávacích oblastech můžeme využít materiály na webu?

Jelikož záběr textů a her je poměrně široký (příroda, dějiny, architektura, doprava), uplatníte je v různých vzdělávacích oblastech (Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura). Samozřejmě je můžete použít i ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, a to pokud se zaměříte na porozumění textům či tvorbu vlastních dílek inspirovaných danými materiály. Také jsme zařadili soubor textů a aktivit, které slouží jako podpora rozvoje čtenářství. Tyto materiály využijete například v případě, že se chystáte s dětmi vypravit do Ústřední městské knihovny na Mariánském náměstí. Motivovat žáky můžete tak, že si přečtete například pohádku o holubu Honzovi a prozkoumáte, jak se tento opeřenec do knihovny dostal. Dále se můžete nechat inspirovat aktivitou, kterou si v knihovně vyzkoušíte, a naladit děti hravou básničkou Písmenkový večírek. Žáci mohou k pohádkám a básničkám vytvořit ilustraci či pořídit foto a poslat nám je.

Příklady očekávaných výstupů:

Žák:

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti

a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů…

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Jaké klíčové kompetence jsou zde naplňovány?

Charakter uvedených aktivit, článků a dalších materiálů se vztahuje zejména ke kompetenci občanské (dle RVP ZV: respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti). Materiály by měly podněcovat zájem o svět kolem nás, zvídavost žáků a motivaci dále se učit, což je klíčová kompetence charakteristická pro kompetence k učení. V zásadě však platí, že je zde potenciál k naplňování všech klíčových kompetencí. Záleží na tom, jak budete s materiály pracovat. 

Která průřezová témata materiály pokrývají?

Z průřezových témat se náplň webových stránek nejvíce vztahuje k průřezovému tématu Environmentální výchova. Najdete zde materiály, které nabádají k odpovědnému chování k vlastnímu okolí (např. články odopravě, které apelují na to, abychom cestovali způsobem, který je šetrný k přírodě, nebo článek o památných stromech, přírodě na různých místech Prahy apod.).

Obecně můžeme hovořit o mediální výchově, žáci pracují s digitálními dokumenty jako zdroji informací. A také se obsah stránek vztahuje k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Prohlubuje se vztah ke kultuře, porozumění evropským kulturním kořenům a chápání souvislostí. Ozřejmuje se význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání a přispívá k emocionální zainteresovanosti na jeho zachování a záchraně.

Na stránkách průběžně pracujeme, proto budeme vděční za vaši zpětnou vazbu. Napsat můžete na klara@kristian.cz.

Zpět na ostrov